Aiaskima Samoyed

8th week

Kimchi orange boy Kastor violet boy Keksique green boy Karmela pink girl Kassiopeia white girl Kiowa blue boy