Aiaskima Samoyed

10th day

green boy orange boy blue boy white girl violet boy pink girl