Aiaskima Samoyed

2nd week

White girl Green boy Violet boy Blue boy